FB-f-Logo  blue 20Ffôn: 01970 625050  E-bost: info@hccmpw.org.uk

Dileu rhwystrau rhag defnyddio systemau adnabod electronig ar gyfer preiddiau defaid

Nod y prosiect peilot hwn oedd gweithio gyda hyd at 1,500 o fusnesau ffermio defaid cymwys i gael gwell dealltwriaeth o’u pryderon ynglŷn â defnyddio technolegau EID a’u galluogi i ddod o hyd i wybodaeth, hyfforddiant a chymorth ynglŷn â’r manteision ymarferol o gofnodi’n electronig.

P1000050 300bDefnyddiodd y prosiect gyfuniad o hyfforddiant ar-lein a darparwyd gymhelliant ariannol o £500 i gymryd rhan ac i annog y defnydd o dechnolegau fyddai’n arwain at gynnydd mewn effeithlonrwydd gweithredol a gwell perfformiad.

Darparodd y ffermwyr defaid a fu’n cymryd rhan ystod o wybodaeth trwy ddata a gafwyd ar-lein fel rhan o’r broses gofrestru ar-lein, yn dilyn cwblhau'r hyfforddiant ar y we a thrwy arolygon dilynol.

Roedd amseriad y prosiect (Tachwedd 2014 - Awst 2015) yn golygu bod y wybodaeth a gasglwyd yn canolbwyntio'n gyfan gwbl ar agweddau a phrofiadau cyfranogwyr blaenorol ynglŷn â chofnodi (yn electronig neu â llaw), ar eu profiadau hyd yma wrth ddefnyddio offer a meddalwedd EID fel fel rhan o'r prosiect hwn a’r hyn y byddent yn gobeithio ei gyflawni trwy barhau i ddefnyddio cofnodi EID ar eu diadelloedd. Cyflwynir eu hadborth yn adroddiad y prosiect hwn.

Cyhoeddwyd y prosiect ym Medi 2014, a rhedodd o Dachwedd 2014 tan Awst 2015.

Cofrestrodd cyfanswm o 1,966 o fusnesau i gymryd rhan a llwyddodd 1,716 i gwblhau'r prosiect.

Cliciwch yma i ddarllen crynodeb o ganfyddiadau’r prosiect.

Os ydych am dderbyn copi o’r adroddiad terfynnol yn y Gymraeg cysylltwch a HCC os gwelwch yn dda.

2011-06-09-attached-A4 EUWG RDP4colclose-sml2Mae’r prosiect hwn wedi cael arian trwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007 - 2013 a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a’r Undeb Ewropeaidd. Ymwrthodiad. Er y cymerwyd pob gofal rhesymol wrth baratoi’r wefan hon, ni roddir unrhyw warant ynglŷn â’i chywirdeb, ac ni dderbynnir unrhyw atebolrwydd am unrhyw golled neu ddifrod a achosir trwy ddibynnu ar unrhyw ddatganiad yn y wefan hon neu hepgoriad ohoni.