FB-f-Logo  blue 20Ffôn: 01970 625050  E-bost: info@hccmpw.org.uk

Astudiaethau Achos Cofnodi Electronig

Gall adnabod electonig eich helpu i wella perfformiad eich praidd – edrychwch beth mae’r ffermwyr yn dweud.


Ychydig o brofiad oedd gan Mr Roderick o ddefnyddio DAE cyn ymuno â phrosiect Cofnodi DAE gan HCC, ac roedd cost y dechnoleg a’r ffaith mai ychydig o wybodaeth oedd ganddo am y cyfarpar a oedd ar gael yn peri iddo beidio â gwneud hynny.

Mae Rhys Edwards yn canolbwyntio ar gyrraedd lefelau uchel o berfformiad yr anifail ac mae wedi croesawu technoleg y DAE yn fawr er mwyn helpu i gasglu gwybodaeth a fydd yn gwella ei fusnes.  Roedd gan Rhys ychydig o wybodaeth eisoes o ddefnyddio’r DAE i gofnodi ei braidd, ond roedd prosiect cofnodi’r DAE gan HCC yn ei alluogi i ddatblygu’r gallu hwnnw ymhellach.

Mae pwyslais ar ddatblygu mamog bedigri effeithlon yn sail i’r praidd yn Llygad-yr-Haul ger Caerfyrddin.  Mae Llew Thomas wedi bod yn bridio defaid Llŷn ers dros 15 mlynedd ac mae’i holl famogiaid wedi cael eu cofnodi fel rhai pedigri llawn.

Mae Mr Davies a’i fab yn y broses o gynyddu eu praidd o ddefaid miwl Suffolk gan mwyaf o 200 i 500.  Nid oedd gan yr un genhedlaeth profiad blaenorol o ddefnyddio DAE yn eu busnes, ond roedd ganddyn nhw ddiddordeb yn ei brofi, gan obeithio am well effeithlonrwydd yn eu busnes, a gwybodaeth fwy defnyddiol er mwyn gwella rheolaeth y praidd.

Nid yw ffermio ar raddfa fawr yn atal y defnydd o dechnoleg DAE ar fferm Marchynys ar Ynys Môn.  Gyda system sefydledig yn seiliedig ar brynu anifeiliaid cadw Miwl Albanaidd a Suffolk croes a gwerthu’r ŵyn a gynhyrchwyd gan hwrdd yn uniongyrchol ar gyfer eu lladd, mae Jack Foulkes yn canolbwyntio ar fwyhau elw’r busnes.

Roedd Gethin a Sara Jones eisoes wedi gweld yr angen i fynd i’r afael â pherfformiad eu praidd pan wnaethon nhw ymuno â phrosiect cofnodi’r DAE gan HCC. Mae ffermio 300 o famogiaid Easycare ar dir sy’n codi at 1,000 o droedfeddi yn golygu bod gwneud y mwyaf o borthiant a’r eneteg a ddefnyddir ar y fferm yn hanfodol er mwyn proffidioldeb y busnes.

Mae tair cenhedlaeth yn gweithio ar y fferm yn Rhosgoch, gyda’r ieuengaf, Gethin, yn edrych ar ôl materion gweinyddol, yn cynnwys symudiadau defaid. Nid yw’r teulu Evans yn gweld casglu data unigol fel blaenoriaeth ddybryd i’r busnes yn nhermau rheoli praidd. Symudiadau, marwolaethau a throsglwyddiadau i’r praidd sy’n cael eu cofnodi yn unig.

Nid oedd gan Mr Francis unrhyw brofiad o ddefnyddio DAE cyn cymryd rhan yn y prosiect cofnodi DAE gan Hybu Cig Cymru. Y prif ddatgymhelliad oedd cost y cyfarpar. Yn ogystal, nid oedd yn siŵr pa fath o gyfarpar a fyddai’n gweddu orau ar gyfer ei anghenion busnes, ond roedd yn gwybod ei fod eisiau dadansoddi perfformiad mamogiaid unigol yn fwy effeithiol.

Mae Mr Davies yn rhedeg fferm fasnachol cig eidion a defaid 180 ha, gyda phraidd o 500 o famogiaid mynydd Cymreig pur. Mae’r holl ŵyn yn cael eu pesgi a chael eu gwerthu’n uniongyrchol i Dunbia, ac yn ogystal drwy’r marchnadoedd ocsiwn.

Cyn cymryd rhan yn y prosiect Cofnodi DAE gan HCC, nid oedd gan Mr Jenkins unrhyw brofiad o ddefnyddio DAE, a’r datgymhelliad mwyaf oedd cost y dechnoleg.

2011-06-09-attached-A4 EUWG RDP4colclose-sml2Mae’r prosiect hwn wedi cael arian trwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007 - 2013 a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a’r Undeb Ewropeaidd. Ymwrthodiad. Er y cymerwyd pob gofal rhesymol wrth baratoi’r wefan hon, ni roddir unrhyw warant ynglŷn â’i chywirdeb, ac ni dderbynnir unrhyw atebolrwydd am unrhyw golled neu ddifrod a achosir trwy ddibynnu ar unrhyw ddatganiad yn y wefan hon neu hepgoriad ohoni.