FB-f-Logo  blue 20Ffôn: 01970 625050  E-bost: info@hccmpw.org.uk

Richard Jenkins, Y Trallwng

Richard Jenkins, Y Trallwng

Ffeithiau am y fferm:

  • Fferm 36 hectar y Cyngor Sir
  • 200 o famogiaid Llŷn a 60 o ŵyn benyw sy’n ŵyna o dan do ym mis Mawrth
  • 50 o famogiaid croes Charolais sy’n ŵyna’n gynnar
  • Ŵyn wedi’u pesgi yn cael eu gwerthu drwy’r farchnad dda byw ac yn uniongyrchol i’r lladd-dy

Cyn cymryd rhan yn y prosiect Cofnodi DAE gan HCC, nid oedd gan Mr Jenkins unrhyw brofiad o ddefnyddio DAE, a’r datgymhelliad mwyaf oedd cost y dechnoleg.

"Dewisais ddarllenydd llaw oherwydd fy mod yn meddwl y byddai’n gweddu orau i fy system fferm - mae gen i ddiddordeb mewn cael mynediad at gofnodion unigol wrth weithio gyda’r defaid. Gwelais ei fod yn hawdd ei ddefnyddio ac nid oedd yn gymhleth o gwbl mewn gwirionedd", meddai Mr Jenkins.

Cyn prynu darllenydd llaw, byddai Mr Jenkins yn ysgrifennu rhifau pob tag clust â llaw, ac felly, nid oedd yn cofnodi unrhyw fanylion unigol oherwydd yr amser y byddai’n ei gymryd. Cymerodd ychydig o amser i sefydlu’r gronfa ddata ar gyfer y praidd, ond mae’r buddsoddiad mewn amser wedi profi’n werthfawr. Yn awr, mae’r praidd wedi cael ei gofnodi ar y DAE, ac rydw i’n cofnodi rhifau, symudiadau, gwerthiant, cofnodion ŵyna, pwysau ŵyn yn mynd i’r farchnad a’r prisiau a dderbyniwyd yn y farchnad.

Dywedodd Mr Jenkins, "mae’r darllenydd llaw yn braf ac yn hwylus ei ddefnyddio, dim ond eisiau arfer gyda llawrlwytho’r data i’r cyfrifiadur yn ôl yn y swyddfa oeddwn i. Fel yr oeddwn yn dod yn fwy cyfarwydd ag ef, gallwn ddechrau dehongli’r data ar sail y famog er mwyn helpu i adolygu tueddiadau perfformiad. Roedd llawlyfr y defnyddiwr a ddarparwyd a’r gefnogaeth dros y ffôn gan y gwneuthurwr er mwyn goresgyn unrhyw broblemau cychwynnol a brofais yn ardderchog."

Mae Mr Jenkins yn anelu at gyrraedd targedau cyson o bwysau byw 40-45 kg a phwysau marw 18-20 kg. Mae’n edrych ymlaen at gael darlun mwy manwl o gyfraddau twf ŵyn a defnyddio adborth unigol o’r lladd-dy ynghylch pwysau marw. Yn ogystal, mae’n cynllunio i ddefnyddio’r cyfarpar er mwyn casglu data ar yr anifeiliaid benyw sy’n bridio, fel y gall ddewis y mamogiaid gorau ar gyfer eu cadw.

Wrth fyfyrio ar botensial y DAE yn ei fusnes, dywedodd Mr Jenkins fod "y darllenydd llaw wedi bod yn gyflwyniad ardderchog i fuddion y DAE i fy menter defaid. Byddai’r pecyn yn awr hyd yn oed mwy defnyddiol pe gallwn fuddsoddi mewn cloriannau electronig, a fyddai’n gwella effeithlonrwydd y busnes ymhellach, gan arbed amser a darparu gwybodaeth o safon uchel ar gyfer gwneud penderfyniadau. Yn ogystal, byddwn yn cael budd o gael ychydig o hyfforddiant ychwanegol ar sut i gael y data o’r dechnoleg, a’i ddefnyddio er mwyn gwella perfformiad y busnes ymhellach."

"Yn gyffredinol, rydw i’n fodlon iawn gyda’r cyfarpar y dewisais fuddsoddi ynddo; mae’n profi ei werth fwyfwy fel yr ydym yn mynd drwy’r tymor.  Rydw i’n ei ddefnyddio i wneud gwiriad stoc llawn ar gyfer ein cyfrifon, fel y gallaf wneud ychydig o ddadansoddi elw manwl. Rydw i’n edrych ymlaen at asesu blwyddyn gyfan o ddata a fydd yn offeryn gwirioneddol bwerus er mwyn gwella effeithlonrwydd fy mhraidd."

2011-06-09-attached-A4 EUWG RDP4colclose-sml2Mae’r prosiect hwn wedi cael arian trwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007 - 2013 a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a’r Undeb Ewropeaidd. Ymwrthodiad. Er y cymerwyd pob gofal rhesymol wrth baratoi’r wefan hon, ni roddir unrhyw warant ynglŷn â’i chywirdeb, ac ni dderbynnir unrhyw atebolrwydd am unrhyw golled neu ddifrod a achosir trwy ddibynnu ar unrhyw ddatganiad yn y wefan hon neu hepgoriad ohoni.