FB-f-Logo  blue 20Ffôn: 01970 625050  E-bost: info@hccmpw.org.uk

  • Hafan
  • Cwestiynau Cyffredin

Cwestiynau cyffredin

Cliciwch ar gwestiwn i agor yr ateb, os gwelwch yn dda.

Cwestiynau cyffredin

Cliciwch ar gwestiwn i agor yr ateb, os gwelwch yn dda.

Beth yw dyfais adnabod electronig (EID)?

Offeryn yw dyfais adnabod electronig sy’n caniatáu i geidwaid gofnodi gwybodaeth am anifeiliaid unigol yn gyflymach ac yn haws, yn enwedig pan gaiff nifer fawr o anifeiliaid eu symud yn gyflym.

Mae microsglodyn wedi’i osod yn y ddyfais adnabod electronig sy’n cynnwys rhif unigol yr anifail. Gall y ddyfais adnabod electronig fod yn dag clust neu’n folws (dyfais adnabod mewn cynhwysydd sy’n cael ei lyncu ac sy’n aros yn stumog yr anifail).

Sut mae dyfeisiau adnabod electronig yn cael eu darllen?

Gall y rhif yn y microsglodyn sydd yn y ddyfais adnabod gael ei ddarllen gan ddefnyddio darllenydd electronig. Mae gwahanol fathau ar gael, yn amrywio o ddarllenwyr ffon syml sy’n casglu gwybodaeth sylfaenol am rifau unigol a chyfrifiadau grŵp, i ddarllenwyr panel sydd wedi’u cysylltu â systemau rhedfa neu gratiau pwyso, ac sy’n gweithio gyda meddalwedd rheoli fferm i gasglu cyfoeth o wybodaeth am anifeiliaid unigol a phreiddiau.

Beth sydd ei angen arnaf i ddefnyddio EID i’m helpu i reoli fy mhraidd?

Gellir adnabod rhifau EID a chyflawni cyfrifiadau grŵp yn syml gan ddefnyddio darllenydd a chyfrifiadur (mae rhai darllenwyr yn gallu trawsyrru’n syth i gyfrifiadur hefyd). Fodd bynnag, i gael budd o adnabod electronig er mwyn cynorthwyo i reoli eich praidd a gwella eich dulliau rheoli, bydd angen i chi fuddsoddi mewn rhaglen feddalwedd i gasglu a dadansoddi’r data.

Ar gyfer preiddiau bach, fe allai system gymharol rad fod yn ddigonol, ond ar gyfer niferoedd mwy, bydd angen i chi ystyried buddsoddi mewn darllenwyr a meddalwedd perfformiad uwch er mwyn i chi allu dal mwy o wybodaeth a chyflawni amrywiaeth ehangach o dasgau rheoli.

Cysylltwch â chyflenwyr i drafod y dewisiadau sydd ar gael i weddu orau i’ch amgylchiadau.

Beth yw’r gwahaniaeth rhwng Tagiau FDX a HDX?

Mae trawsatebwyr dwplecs cyflawn (FDX) a hanner dwplecs (HDX) yn darllen sglodion mewn ffyrdd ychydig yn wahanol. O ran HDX, bydd y darllenydd yn anfon signal a bydd y tag yn ateb, ond gydag FDX, cyn gynted ag y bydd y tag yn derbyn signal y darllenydd, bydd y tag a’r darllenydd yn siarad ar yr un pryd.

Mae gan dagiau HDX amrediad darllen uwch ac fe’u defnyddir ar gyfer gwartheg. Mae gan dagiau FDX amrediad darllen llai ac felly fe’u defnyddir ar gyfer defaid. Mae’n rhaid i ddarllenwyr allu darllen tagiau FDX a HDX i fodloni safonau ISO.

A fydd fy meddalwedd rheoli praidd yn fy ngalluogi i anfon fy rhifau adnabod yn uniongyrchol i gronfa ddata EID Cymru pan fydd yn mynd yn fyw?

Mae’n debygol y bydd angen i’r pecynnau meddalwedd rheoli praidd amrywiol gael eu huwchraddio ychydig er mwyn anfon data’n uniongyrchol i EID Cymru. Cyn i chi brynu eich meddalwedd, gofynnwch i’ch cyflenwr pa un a fydd yn rhoi uwchraddiad i chi i gael mynediad at EIDCymru ac a fydd tâl am hynny.

Ym mha glust y gosodir y tag EID?

Dylai’r tag EID gael ei osod yng nghlust chwith anifail. Mae hyn yn darparu safon ar gyfer y diwydiant ac yn golygu y gall darllenwyr gael eu gosod yn y mannau mwyaf priodol fel y gall anifeiliaid gael eu darllen yn rhwydd ni waeth i ble y byddant yn symud yn ystod eu hoes.

O ba bellter y gall gwahanol fathau o ddarllenwyr ddarllen dyfais adnabod?

Dylai darllenwyr gael eu defnyddio yn unol â chyfarwyddiadau’r cyflenwr, ond y pellteroedd bras ar gyfer darllenydd llaw yw 12cm ar gyfer tag clust ac 20cm ar gyfer bolws yn y rwmen. Mae darllenwyr sefydlog (darllenwyr statig neu banel) yn darllen pob math o ddyfeisiau adnabod ar bellter nodweddiadol o 50cm.

Sylwch sut mae hyn yn cymharu â’r pellteroedd o ble y gall gwahanol bethau amharu ar signalau EID (gweler isod).

Beth sy’n gallu effeithio ar allu darllenydd i ddarllen tag neu folws?

Gall sawl peth effeithio ar allu darllenydd i ddarllen tag neu folws ac nid yw o reidrwydd yn golygu bod y tag yn ddiffygiol. Gall motorau trydanol (yn enwedig motorau cyflymder amrywiol), peiriannau sy’n rhedeg, rhwbio toeon haearn a goleuadau fflworoleuol oll amharu ar y signal.

Gall darllenydd panel/statig hefyd dderbyn darlleniadau o ffynonellau cyfagos eraill gan gynnwys dyfeisiau eraill, ffobiau allweddi ceir a chŵn sydd â microsglodyn wedi’i osod ynddynt.

Gall ymyriant effeithio ar ddarllenwyr hyd at bellter o tua 100 metr. Ceisiwch osgoi defnyddio darllenydd ffon a darllenydd panel yn agos i’w gilydd oherwydd fe allant amharu ar ei gilydd. Mae bob amser yn ddefnyddiol cadw tag EID sbâr wrth law fel y gallwch brofi’r system cyn dechrau.

Pam mae dur yn effeithio ar allu panel i ddarllen?

Gall dur amsugno’r maes ynni o’r darllenydd, felly yn hytrach na bod y maes ynni’n darllen y tag, mae’r ynni’n cael ei amsugno i’r dur o’i amgylch. Mae rhai darllenwyr yn gallu gweithio’n dda o fewn cratiau pwyso dur di-staen a rhedfeydd clwydi dur galfanedig, ond nid yw hyn yn wir am eraill, felly os ydych chi eisiau defnyddio eich darllenydd yn agos i ddur, gwnewch yn siwr y bydd yn gweithio yn yr amgylchiadau hynny cyn i chi fuddsoddi.

Yn gyffredinol, ceisiwch osgoi gosod darllenwyr mewn amgylchedd dur oni bai eich bod chi wedi gwneud rhywfaint o “brofi a methu” er mwyn canfod y safle darllen gorau.

Pam mae’n rhaid i rai darllenwyr gael eu graddnodi?

Mae angen i ddarllenwyr gael eu tiwnio i’w hamgylchedd i wneud iawn am unrhyw aflonyddwch neu ymyriant fel dur, peiriannau sy’n rhedeg (tractorau ac ati), goleuadau fflworoleuol ac ati.

Gall darllenwyr hunandiwnio eich helpu i ganfod yr amodau gweithio gorau a’i gwneud yn rhwydd i chi fynd â darllenwyr o un lleoliad i’r llall heb effeithio ar berfformiad.

Beth yw cysylltiad Bluetooth?

Mae cysylltiad Bluetooth yn galluogi dyfeisiau electronig, er enghraifft darllenydd a monitor pwysau neu ddarllenydd a chyfrifiadur, i gyfathrebu’n awtomatig â’i gilydd heb fod angen cysylltiadau cebl (trawsyrru gwybodaeth yn ddi-wifr).

Pam mae’n rhaid i mi blygio pob darn o offer i mewn i’w ffynhonnell bŵer ei hun?

Gall ymchwydd pŵer, gwreichion neu gylched byr cydgysylltiol ddifrodi dyfeisiau. Gwnewch yn siwr fod pob eitem wedi’i chysylltu â’i ffynhonnell bŵer ei hun (uned cyflenwi pŵer neu fatri mewnol neu allanol (newidydd)).

Sawl tag y gall darllenydd ei ddarllen mewn awr?

Yn gyffredinol, gall darllenydd ddarllen cynifer o dagiau ag y gallwch eu cyflwyno iddo. O ran defaid, fe all hyn olygu hyd at 400-500 yr awr.

2011-06-09-attached-A4 EUWG RDP4colclose-sml2Mae’r prosiect hwn wedi cael arian trwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007 - 2013 a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a’r Undeb Ewropeaidd. Ymwrthodiad. Er y cymerwyd pob gofal rhesymol wrth baratoi’r wefan hon, ni roddir unrhyw warant ynglŷn â’i chywirdeb, ac ni dderbynnir unrhyw atebolrwydd am unrhyw golled neu ddifrod a achosir trwy ddibynnu ar unrhyw ddatganiad yn y wefan hon neu hepgoriad ohoni.