FB-f-Logo blue 20Ffôn: 01970 625050  E-bost: info@hccmpw.org.uk

 • Hafan
 • Defnyddio EID
 • Mathau o offer

Dewis offer EID ar gyfer eich praidd

Diben y tudalennau hyn yw rhoi gwybodaeth wrthrychol i chi am y mathau o offer sydd ar gael a chyngor ymarferol ar ba fathau o offer a allai fod orau i chi.

Mae gwybodaeth ar gael hefyd yn y llyfryn hwn, Gwneud yr eithaf o gofnodi EID - Ffyrdd ymarferol o wneud y mwyaf o fanteision o gofnodi EID yn eich diadell.

Bydd y mathau o offer a ddewisir yn dibynnu ar eich sefyllfa ffermio eich hun, a pha fuddion y gobeithiwch eu cyflawni.

Mathau o offer

Tagiau a bolysau

8223-300Mae’r sglodion electronig sy’n cynnwys y wybodaeth adnabod unigryw fel arfer yn cael eu cario mewn tag neu folws. Bolysau rwmen a arferai fod y brif ffordd o ddefnyddio EID. Mae eu cyfraddau colli’n tueddu i fod yn llai nag ar gyfer tagiau clust, ond maent yn ddrutach. Maent yn fwy anodd i’w rhoi ac yn llai hwylus i’w darllen gan ddefnyddio darllenydd llaw.

Tagiau yw’r ffordd fwyaf poblogaidd o ddefnyddio EID, ac maent yn rhatach ac ar gael yn ehangach. Mae tagiau EID wedi datblygu’n sylweddol yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf ac mae sawl dewis ar gael. Bydd defnyddio arfer da wrth dagio eich anifeiliaid yn helpu i sicrhau cyfraddau cadw da ac osgoi heintiau.

Darllenwyr ffon

P1000049-300bMae darllenwyr ffon wedi’u cynllunio ar gyfer darllen electronig cyflym a rhwydd. Fe’u defnyddir yn bennaf ar gyfer darllen rhifau EID, gan ddangos rhifau unigol a chyfanswm grŵp. Mae’r rhifau EID a ddarllenir yn cael eu lawrlwytho trwy gebl neu dechnoleg Bluetooth (di-wifr).

Mae darllenwyr ffon yn gallu cynnwys cyfleuster cof ar gyfer darllen a storio rhifau EID grŵp o anifeiliaid er mwyn creu is-grwpiau neu grwpiau rheoli syml.

Yn gyffredinol, gellir integreiddio darllenwyr ffon â mathau eraill o offer, er enghraifft cyfrifiadur llaw, cyfrifiadur personol neu argraffydd symudol.

Nodweddion cyffredin:

 • Lle i storio 3,000 – 10,000 o rifau unigol.
 • Pedair i chwe awr o oes fatri o’r adeg gwefru’n llawn, yn dibynnu ar y gosodiadau.
 • Amrediad prisiau nodweddiadol – £450 i £850.

Darllenydd llaw sylfaenol ac uwch

P1000033-300Mae’r dyfeisiau hyn yn cynnig mwy o ymarferoldeb na darllenydd ffon, a gellir eu defnyddio i gofnodi data sylfaenol. Mae gan ddarllenwyr llaw sylfaenol fysellbadiau syml sy’n cyfyngu’r gallu i ychwanegu data neu wybodaeth reoli ychwanegol.

Mae gan y modelau mwy soffistigedig fysellbad rhifol sy’n caniatáu ar gyfer ychwanegu rhywfaint o ddata. Mae darllenwyr llaw yn sganio trwy antena byr, sy’n golygu eu bod yn llai addas ar gyfer darllen bolysau.

Yn nodweddiadol, nid yw’r dyfeisiau hyn yn cysylltu â mathau eraill o offer fel teclynnau pwyso neu ddarllenwyr rhedfa, felly ni ddylid eu hystyried yn offer ‘estynadwy’.

Nodweddion cyffredin:

 • Amrediad prisiau nodweddiadol – Sylfaenol £300, uwch £650.
 • Addas ar gyfer preiddiau o lai na 500 o famogiaid.

Darllenydd llaw gyda system weithredu

Mae’r rhain wedi’u cynllunio i storio gwybodaeth am anifeiliaid unigol yn y maes a galluogi mwy o ddata i gael ei gasglu a’i brosesu am eich praidd.

Gall data fel cofnodion praidd gael ei gario i’r maes er mwyn i chi weld cofnodion anifeiliaid yn gyflym. Yn nodweddiadol, gellir integreiddio’r darllenwyr hyn â systemau pwyso, darllen rhedfa a chytio electronig uwch.

Nodweddion cyffredin:

 • Llawer o le storio – addas ar gyfer preiddiau mawr iawn.
 • Amrediad prisiau nodweddiadol - £1,000 - £1,600.

Darllenydd panel/statig

Mae darllenwyr statig fel arfer yn cael eu defnyddio mewn rhedfa trin defaid, crât pwyso neu system drin symudol, ac maent yn darparu modd i ddarllen anifeiliaid yn gyflym heb lawer o ymyrraeth ddynol. Maent yn defnyddio un neu fwy o antenâu a osodir ar y rhedfa neu’r crât ac, yn gyffredinol, os bwriedir gyrru llawer o anifeiliaid trwy ddarllenydd yn gyflym, po fwyaf antenâu a leolir yn y darllenydd, y mwyaf tebygol ydyw y bydd y tagiau’n cael eu darllen yn gywir.

Mae systemau darllen sylfaenol yn casglu rhif adnabod yr anifail yn unig, tra bod systemau uwch yn cysylltu’r rhif adnabod â data arall a gasglwyd. Gall ymyriant gan ffynonellau electromagnetig eraill amharu’n sylweddol ar berfformiad y darllenydd, felly mae’r math o ddarllenydd a ddewisir, ei leoliad, y dull o’i osod a natur y cyflenwad pŵer a ddefnyddir yn ffactorau pwysig wrth helpu i gael cyfraddau darllen cywir.

Nodweddion cyffredin ac amrediad prisiau:

 • £1,250 ar gyfer system ddarllen panel.
 • £5,000 - £6,000 ar gyfer system ddarllen, pwyso a chytio gwbl integredig.
 • £8,000 - £10,000 ar gyfer system drin awtomatig, symudol, sy’n EID-gytûn.

Meddalwedd fferm

Y feddalwedd yw’r rhaglennu sy’n gwneud i’r darllenydd weithio ac yn caniatáu iddo gyfathrebu â dyfeisiau eraill. Mae’n eich galluogi i gymryd y data a gasglwyd gennych a’i ddefnyddio i ystyried perfformiad eich anifeiliaid a’ch helpu i wneud penderfyniadau rheoli.

Bydd ansawdd y feddalwedd sy’n gweithredu darllenwyr llaw yn effeithio ar ddibynadwyedd yr offer electronig arall sydd gennych a pha mor rhwydd ydyw i’w ddefnyddio.

Gall meddalwedd rheoli praidd gynnig amrywiaeth o nodweddion i chi gan gynnwys data am berfformiad anifeiliaid unigol, cofnodion milfeddygol a rheoli meddyginiaeth. Mae systemau fferm gyfan ar gael hefyd sy’n cynnwys cofnodion maes a chyfrifon fferm.

I fod yn effeithiol, mae’n rhaid i unrhyw feddalwedd a ddewisir fod yn rhwydd ei defnyddio a gallu storio, dadansoddi ac adrodd ar ddata yn effeithlon ac mewn ffordd gyfleus.

Antenâu

Mae antena’n caniatáu i ddarllenydd ddarllen tagiau EID. Byddant wedi’u cynnwys yn rhan o’r darllenydd neu wedi’u gosod wrth ochr neu o amgylch darllenwyr rhedfa. Mae nifer a lleoliad antenâu yn bwysig er mwyn sicrhau cyfradd ddarllen dda.

Offer pwyso

P1000026-300Gall offer pwyso gael ei gysylltu â darllenwyr llaw a darllenwyr statig. Mae’r systemau hyn yn golygu bod modd adnabod yr anifail trwy EID a chofnodi ei bwysau’n awtomatig.

Mae systemau pwyso fel arfer yn cynnwys pâr o fariau llwytho sydd wedi’u gosod o dan grât pwyso, a theclyn pwyso sy’n darllen y pwysau ac yn anfon y wybodaeth i’r darllenydd trwy gebl neu dechnoleg Bluetooth.

Systemau didoli

Mae systemau didoli awtomatig a systemau didoli â llaw ar gael. Mae’r rhain yn cysylltu system redfa ag unedau darllen trwy dechnoleg Bluetooth. Wrth i bob anifail fynd i mewn i’r rhedfa, caiff ei adnabod wrth ei dag EID unigryw.

Yna gellir cyfeirio’r anifail allan o amryw o wahanol gatiau yn seiliedig ar unrhyw wybodaeth a gadwyd, fel brîd, oedran, rhyw a pherfformiad bridio. Yn dibynnu ar y system a ddewiswyd, gall y broses ddidoli gael ei gwneud â llaw trwy wrando ar signalau clywadwy neu’n awtomatig gan y system ei hun.

Trosglwyddo data

Gall y wybodaeth a gesglir gan ddarllenwyr EID gael ei throsglwyddo trwy geblau neu’n ddi-wifr trwy Bluetooth. Gellir casglu’r wybodaeth mewn sawl ffordd:

 • O ddarllenydd ffon i argraffydd cludadwy er mwyn cynhyrchu allbrint papur syml y gallwch ei roi i gludwr neu ei atodi i gofrestr y daliad.
 • I liniadur neu gyfrifiadur mewn swyddfa, lle y gallwch storio ac argraffu eich data.
 • I gynorthwy-ydd digidol personol (PDA) sy’n gallu storio neu drawsyrru data i ddyfais arall, er enghraifft argraffydd neu gyfrifiadur personol.
 • I PDA/ffôn symudol, sydd hefyd yn gallu e-bostio data i gyfrifiadur eich fferm neu fan arall.

Hyfforddiant

Mae rhai cyflenwyr yn cynnig hyfforddiant ar ddefnyddio offer er mwyn eich rhoi chi ar ben ffordd. Gall faint o hyfforddiant a chymorth sydd ar gael i chi ar ôl prynu amrywio.

Gofynnwch i’ch cyflenwr ynglŷn â’r hyfforddiant a’r cymorth ôl-werthu sydd ar gael er mwyn i chi gael y mwyaf o’ch buddsoddiad.

Nesaf ar Defnyddio EID - Pa system fydd yn addas i chi?

Cyfeiriwyd at y ffynonellau canlynol yn y deunydd hwn:

 • Electronic identification (EID) in sheep – Your technical guide (Defra)
 • A Guide to Electronic Identification (Shearwell Data Ltd)

2011-06-09-attached-A4 EUWG RDP4colclose-sml2Mae’r prosiect hwn wedi cael arian trwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007 - 2013 a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a’r Undeb Ewropeaidd. Ymwrthodiad. Er y cymerwyd pob gofal rhesymol wrth baratoi’r wefan hon, ni roddir unrhyw warant ynglŷn â’i chywirdeb, ac ni dderbynnir unrhyw atebolrwydd am unrhyw golled neu ddifrod a achosir trwy ddibynnu ar unrhyw ddatganiad yn y wefan hon neu hepgoriad ohoni.