FB-f-Logo blue 20Ffôn: 01970 625050  E-bost: info@hccmpw.org.uk

 • Hafan
 • Defnyddio EID
 • Pa system fydd yn addas i chi?

Pa system fydd yn addas i chi?

Mae ffermio defaid yn cynnwys busnesau amrywiol iawn o ran math a maint. Bydd angen i chi asesu eich sefyllfa eich hun, lleoliad a math y cyfleusterau trin defaid rydych chi’n eu defnyddio a’r manteision a ddymunwch o ddefnyddio offer EID er mwyn penderfynu pa system fydd yn gweddu orau i’ch anghenion.

8324-300Pwyntiau i’w hystyried wrth brynu offer adnabod electronig:

 • Meddyliwch am yr hyn rydych chi eisiau defnyddio offer EID ar ei gyfer ar eich fferm a’r hyn y byddwch chi’n ei ddefnyddio’n aml. Dylech gyfyngu eich hun i brynu’r offer sydd ei angen arnoch yn unig yn y lle cyntaf.
 • Gwnewch yn siwr fod maint eich fferm yn cyfiawnhau’r buddsoddiad arfaethedig – ystyriwch system sylfaenol y gellir ychwanegu ati wrth i chi ddatblygu a dymuno cael mwy o fuddion.
 • Datblygwch eich gwybodaeth trwy fynd i arddangosiadau a grwpiau trafod a siarad â ffermwyr sydd eisoes yn defnyddio system adnabod EID.
 • Ystyriwch brynu offer a meddalwedd o un ffynhonnell a fydd yn gallu cyflenwi a chefnogi integreiddiad llawn y system a ddewiswyd gennych.
 • Ceisiwch dystlythyrau annibynnol ynglŷn â’r offer ac ansawdd yr hyfforddiant a’r cymorth ôl-werthu a gynigir gan y cyflenwyr.
 • Cyn prynu, rhowch ddigon o amser i’ch hun i archwilio’r offer a’r feddalwedd er mwyn ystyried pa mor addas a rhwydd i’w defnyddio ydynt, a faint o wybodaeth TG sydd ei hangen.
 • Meddyliwch am ble y byddwch yn ei ddefnyddio – mae rhai arddangosiadau grisial hylif (LCD) yn haws i’w darllen yn y tywyllwch neu mewn golau haul cryf nag eraill; ceisiwch osgoi sefyllfaoedd lle y mae’n bosibl na fydd darlleniadau cystal (gweler isod).
 • Mynnwch gael llawlyfr cyfarwyddiadau a manteisiwch ar unrhyw hyfforddiant sydd ar gael.
 • Prynwch ddarllenydd sy’n bodloni safonau ansawdd ISO ac sy’n darllen hanner dwplecs (HDX) a dwplecs cyflawn (FDX-B).
 • Ystyriwch faint o wybodaeth gyfrifiadurol sydd gennych a dewiswch becynnau meddalwedd a fydd yn gweddu i’r hyn rydych chi am ei wneud – bydd rhai o’r cynhyrchion TG mwy cymhleth yn gofyn am lefel dda o ddealltwriaeth.

Mae’n rhaid i’r system EID a ddewiswch allu gweithio’n effeithiol yn eich sefyllfaoedd ffermio eich hun.

Yn gyffredinol, cynhyrchir offer i wrthsefyll lefel arferol o ysgytio, baw a chysylltiad â dŵr. Fodd bynnag, mae gan unrhyw ddyfais electronig ei therfyn os caiff ei thrin yn ddi-hid.

Bydd cyflenwyr yn gallu rhoi canllawiau manwl ar sut y dylid defnyddio offer. Yn aml, bydd gofyn cwestiynau’n gynnar yn gallu rhoi dealltwriaeth well i chi o EID a’ch helpu i ddelio ag unrhyw faterion sy’n codi.

Nesaf ar Defnyddio EID - Defnyddio offer EID

Cyfeiriwyd at y ffynonellau canlynol yn y deunydd hwn:

 • Electronic identification (EID) in sheep – Your technical guide (Defra)
 • A Guide to Electronic Identification (Shearwell Data Ltd)

2011-06-09-attached-A4 EUWG RDP4colclose-sml2Mae’r prosiect hwn wedi cael arian trwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007 - 2013 a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a’r Undeb Ewropeaidd. Ymwrthodiad. Er y cymerwyd pob gofal rhesymol wrth baratoi’r wefan hon, ni roddir unrhyw warant ynglŷn â’i chywirdeb, ac ni dderbynnir unrhyw atebolrwydd am unrhyw golled neu ddifrod a achosir trwy ddibynnu ar unrhyw ddatganiad yn y wefan hon neu hepgoriad ohoni.