FB-f-Logo blue 20Ffôn: 01970 625050  E-bost: info@hccmpw.org.uk

 • Hafan
 • Ynglŷn a EID
 • Cyflawni'r buddion hynny

Cyflawni'r buddion hynny

Sut mae adnabod electronig yn eich galluogi i gyflawni’r buddion hyn.

 • Mae’n arbed gorfod ysgrifennu rhifau adnabod, dyddiadau a gweithgareddau unigol. Mae hyn yn golygu bod modd casglu gwybodaeth yn rhwydd am nifer fawr o anifeiliaid, a hynny’n gyflym ac yn fwy cywir. Mae’n lleihau camgymeriadau a’r gwaith papur sy’n gysylltiedig â chofnodion symudiadau anifeiliaid/llyfrau meddyginiaeth ac ati.
 • P1000044-300Nid oes angen cyffwrdd â’r anifeiliaid i’w hadnabod yn gywir. Mae hyn yn golygu y gellir casglu rhifau adnabod heb fod angen darllen y tagiau clustiau, gan wneud y broses yn fwy cyflym a diogel i’r rhai sy’n gysylltiedig. Gellir lleihau risgiau iechyd a diogelwch ymhellach fyth trwy ddefnyddio darllenydd data sydd â pheiriant pwyso / cytio awtomatig.
 • Gellir llwytho’r wybodaeth adnabod a rheoli yn uniongyrchol i’ch cyfrifiadur, gan leihau’r amser a dreulir yn trawsgrifio gwybodaeth i’ch llyfr praidd, cyfrifiadur neu adnodd arall.
 • Mae meddalwedd rheoli fferm yn caniatáu i chi ddadansoddi’r data rydych wedi’i gasglu, gan roi gwybodaeth reoli i chi ar gyfer seilio penderfyniadau yn ymwneud â pherfformiad y praidd.
 • Mae EID yn rhoi’r holl wybodaeth i chi ar flaenau’ch bysedd – bydd dal darllenydd data yn agos i’r tag EID yn darparu’r holl wybodaeth sydd wedi’i storio ynglŷn â’r anifail penodol hwnnw. Gall hyn fod yn arbennig o ddefnyddiol o ran cyfnodau diddyfnu o gyffuriau wrth i ŵyn gyrraedd rhan olaf y broses pesgi. Mewn rhai achosion, gellir cysylltu gwybodaeth â’ch ffôn clyfar hefyd.
 • Mae EID yn lleihau costau llafur yn sylweddol oherwydd gellir rheoli mwy o anifeiliaid yn effeithiol gan lai o bobl. Mae’r cyfuniad o offer awtomataidd gydag EID yn cynnig y gallu i adnabod anifeiliaid yn awtomatig wrth iddynt fynd trwy system drin, fel y gellir pwyso a didoli mwy o anifeiliaid fesul awr. Gall hyn fod yn fuddiol iawn i systemau ffermio llai dwys.
 • P1000024-300Mae EID yn cynyddu’r cyfle i yrru mamogiaid ac ŵyn trwy gratiau pwyso electronig yn amlach nag a fyddai’n bosibl â llaw, gan ganiatáu i chi gadw llygad ar gyflwr mamogiaid ar ôl diddyfnu a faint o bwysau y mae ŵyn yn eu magu. Os nad yw mamogiaid yn adfer i gyflwr da, mae’n bosibl y bydd ganddynt broblem tymor hir, a gall ŵyn nad ydynt yn cyrraedd pwysau targed gael eu harchwilio am broblemau iechyd, fel llyngyr neu glwy’r traed.
 • Mae EID yn caniatáu i ffermwyr defaid sy’n cadw preiddiau mawr a symudir yn rheolaidd rhwng daliadau gofnodi symudiadau’n gyflym ac yn rhwydd a chadw llygad ar ble mae defaid unigol wedi bod.
 • Mae’r llif gwybodaeth gwell yn eich galluogi i wneud penderfyniadau mwy gwrthrychol ac amserol, gan felly wella perfformiad eich praidd a’ch busnes.

Mae EID yn cynnig llawer o gyfleoedd. Yr hyn sy’n allweddol er mwyn ei ddefnyddio’n effeithiol yw peidio â’i wneud yn rhy gymhleth a defnyddio’r dechnoleg i’r lefel lle y gallwch weld budd ac elw, y tu hwnt i’r hyn sydd ei angen at ddibenion adnabod syml.

Nesaf Defnyddio EID: Mathau o offer

Cyfeiriwyd at y ffynonellau canlynol yn y deunydd hwn:

 • Electronic identification (EID) in sheep – Your technical guide (Defra)
 • A Guide to Electronic Identification (Shearwell Data Ltd)

2011-06-09-attached-A4 EUWG RDP4colclose-sml2Mae’r prosiect hwn wedi cael arian trwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007 - 2013 a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a’r Undeb Ewropeaidd. Ymwrthodiad. Er y cymerwyd pob gofal rhesymol wrth baratoi’r wefan hon, ni roddir unrhyw warant ynglŷn â’i chywirdeb, ac ni dderbynnir unrhyw atebolrwydd am unrhyw golled neu ddifrod a achosir trwy ddibynnu ar unrhyw ddatganiad yn y wefan hon neu hepgoriad ohoni.