FB-f-Logo blue 20Ffôn: 01970 625050  E-bost: info@hccmpw.org.uk

 • Hafan
 • Ynglŷn a EID
 • Manteision cofnodi EID

Manteision cofnodi EID fel offeryn rheoli i ffermwyr defaid

12850-300Mae system adnabod EID yn rhoi cyfle i wella rheolaeth a chynhyrchedd ar y fferm trwy adael i chi gasglu gwybodaeth yn fwy cywir a haws o lawer nag y gallwch trwy gofnodi gwybodaeth ar bapur.

Mae hyn yn golygu y gallwch nodi’n haws y defaid hynny sy’n gwneud y cyfraniad mwyaf at incwm a phroffidioldeb eich fferm, a’r rhai hynny sy’n gostus i chi eu cadw.

Gall system adnabod EID sicrhau gwell proffidioldeb ar gyfer eich busnes defaid trwy:

 • Wella’r broses o ddewis stoc ar gyfer bridio.
 • Gwella’r broses o ddewis stoc ar gyfer eu lladd.
 • Galluogi defnydd mwy effeithiol o feddyginiaethau milfeddygol, gan arwain yn y pen draw at well iechyd yn y praidd.
 • P1000059-300Eich galluogi i gyflawni arbedion maint trwy reoli praidd mwy, yn ogystal â’r gallu i asesu perfformiad anifeiliaid unigol.
 • Eich galluogi i gofnodi gwybodaeth ychwanegol, er enghraifft perfformiad ŵyn o wahanol rannau o’ch fferm. Gall hyn eich helpu i amlygu tir pori lle mae defaid yn perfformio’n wael. Fe all hefyd helpu eich cynlluniau ailhadu a chynorthwyo i leihau dibyniaeth ar fwydydd anifeiliaid sy’n cael eu prynu.
 • Lleihau gwastraff ac arbed arian ar waredu gwastraff.
 • Cynnig cyfle i chi rannu gwybodaeth yn haws gyda’ch milfeddygon er mwyn iddynt gael dealltwriaeth well o anghenion iechyd eich praidd.
 • Cynnig y potensial i ddefnyddio gwybodaeth i farchnata eich stoc yn well.

Nesaf ar Ynglŷn a EID - Cyflawni'r buddion hynny

Cyfeiriwyd at y ffynonellau canlynol yn y deunydd hwn:

 • Electronic identification (EID) in sheep – Your technical guide (Defra)
 • A Guide to Electronic Identification (Shearwell Data Ltd)

2011-06-09-attached-A4 EUWG RDP4colclose-sml2Mae’r prosiect hwn wedi cael arian trwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007 - 2013 a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a’r Undeb Ewropeaidd. Ymwrthodiad. Er y cymerwyd pob gofal rhesymol wrth baratoi’r wefan hon, ni roddir unrhyw warant ynglŷn â’i chywirdeb, ac ni dderbynnir unrhyw atebolrwydd am unrhyw golled neu ddifrod a achosir trwy ddibynnu ar unrhyw ddatganiad yn y wefan hon neu hepgoriad ohoni.